Casting Monster High youtube

„Zostań Gwiazdą Teledysku Monster High”

Casting ON – LINE

§1

Postanowienia ogólne
 

 1. Organizatorem konkursu „Zostań Gwiazdą teledysku Monster High”,  zwanego dalej „Castingiem ON-LINE”, jest Studio MB reprezentowane przez  Beatę Michniewską – Lazzeri  prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Studio MB w Bydgoszczy przy ul. Gdańska 27, 85-005 Bydgoszcz, PESEL: 66021410084, NIP: 9531052767, REGON: 092928472,  na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwaną dalej „Organizatorem”.
 2. Casting ON-LINE jest rejestracją niepełnoletniego uczestnika do castingu dokonaną przez Rodzica lub opiekuna prawnego poprzez dedykowaną Castingowi ON-LINE stronę internetową www.castingmh.pl wraz z przesłaniem materiału filmowego w formie linku do kanału you tube, na którym zgłaszany materiał filmowy został umieszczony.
 3. Rejestracja do Castingu ON-LINE polega na:
  • - wypełnienie formularza na stronie www.castingmh.pl przez Rodzica lub opiekuna prawnego
  • - zaakceptowanie zgód zawartych na stronie www.castingmh.pl, niezbędnych do dopełnienia rejestracji i zgłoszenia uczestnika do castingu on – line
  • - dołączenie linku do materiału filmowego, umieszczonego na koncie kanału multimedialnego you tube danego uczestnika, zawierającego występ taneczny niepełnoletniego uczestnika castingu
 4. Rejestracja do Castingu ON-LINE trwać będzie od godz. 0.01 dnia 19 stycznia 2014 do godz. 23.59 dnia 15 kwietnia 2014 roku;
 5. Laureat nagrody (występu w oficjalnym teledysku Monster High) zostanie ogłoszony na stronie internetowej dedykowanej Castingowi ON-LINE (www.castingmh.pl) oraz powiadomiony przez Organizatora Castingu ON-LINE w dniu 18 kwietnia 2014 po obradach i decyzji jury.
 6. Casting ON-LINE przeznaczony jest dla Dzieci w wieku od 7 do 13 lat (urodzonych w okresie od 01.01.2001 r. do 31.12.2007 roku) pozostających pod opieką Rodzica lub opiekuna prawnego. Opiekunem prawnym dziecka jest jego opiekun  lub kurator ustanowiony przez sąd opiekuńczy lub pełnomocnik umocowany przez co najmniej jednego rodzica mającego pełnię władzy rodzicielskiej. Opiekun prawny powinien legitymować się stosownym dokumentem potwierdzającym jego uprawnienia do opieki nad dzieckiem (zaświadczeniem sądu opiekuńczego lub dokumentem pełnomocnictwa; pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie z podpisem notarialnie poświadczonym i upoważniać także do czynności objętych niniejszym regulaminem). Rodzic lub opiekun prawny oraz uczestnik Castingu ON-LINE musi być obywatelem  Rzeczpospolitej Polski i być zameldowany na jej obszarze.
 7. Udziału w Castingu ON-LINE jest dobrowolny.
 8. Prawa do uczestnictwa w Castingu ON-LINE ani praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby ani podmioty.

§2

Uczestnictwo w Castingu ON-LINE

 1. Uczestnikiem Castingu ON-LINE ( dalej Uczestnik) jest Dziecko w wieku od 7 do 13 lat (urodzone w okresie od 01.01.2001 roku do 31.12.2007 roku), które przystąpi do castingu za zgodą Rodzica lub opiekuna prawnego (dalej Zgłaszający), który dopełni warunków rejestracyjnych i zaakceptuje niniejszy regulamin.
 2. W celu rejestracji Uczestnika Zgłaszający wypełnia formularz rejestracji, umieszczony na stronie www.castingmh.pl, wchodząc w zakładkę “Weź udział ON -LINE”.
 3. Prawidłowy proces rejestracji do Castingu ON-LINE polega na:
  • wypełnieniu formularza rejestracji poprzez wpisanie przez Zgłaszającego: imienia i nazwiska Uczestnika, datę urodzenia Uczestnika, imienia i nazwiska Zgłaszającego, podanie PESELu  Zgłaszającego, numeru telefonu Zgłaszającego, adresu e-mail Zgłaszającego
  • dołączeniu linku do materiału filmowego z występem Uczestnika
  • akceptacji wszystkich zgód poprzez odznaczenie check-box
  • wysłaniu formularza rejestracji do Organizatora.
 4. Wysłanie w pełni wypełnionego formularza rejestracji równoznaczne jest ze zgłoszeniem Uczestnika  do Castingu ON-LINE i równoznaczne z akceptacją Regulaminu Castingu ON-LINE w całości, przez Zgłaszającego i Uczestnika
 5. Zgłaszający oraz Uczestnik zobowiązują się do przestrzegania określonych w nim zasad jak  również potwierdzają, że spełniają wszystkie warunki, które uprawniają do udziału w Castingu ON-LINE.
 6. Zgłaszający rejestrując Uczestnika do Castingu ON-LINE jest zobowiązany do wyrażenia zgody na:
 7. zapisy niniejszego regulaminu i ich pełną akceptację,
 8. oświadczenie, że Zgłaszający jest Rodzicem lub prawnym opiekunem Uczestnika (posiada zaświadczenie sądu opiekuńczego lub notarialny dokumenty pełnomocnictwa)
 9. na udział niepełnoletniego uczestnika w castingu i w realizacji nagrody (nagrania teledysku i jego późniejszej emisji, w szczególności na stronach www dedykowanych Castingowi ON-LINE (w tym you tube, facebook) i na kanale telewizji Nickelodeon.
 10. na przetwarzanie przez Organizatora własnych danych osobowych oraz danych osobowych Uczestnika na potrzeby castingu oraz realizację nagrody, w szczególności na płaszczyznach opisanych w Regulaminie, bez żądania jakichkolwiek roszczeń finansowych lub materialnych
 11. na rozpowszechnianie wizerunku własnego i Uczestnika w celach: przeprowadzenia Castingu ON-LINE, wykorzystania nadesłanego materiału filmowego na cele Castingu ON-LINE w szczególności na potrzeby wyłonienia Laureata Castingu ON-LINE w tym poddania ocenie przez jury, umieszczenia materiału filmowego na stronach dedykowanych Castingu ON-LINE, przekazania informacji o Laureacie Castingu ON-LINE, w tym na stronach www dedykowanych castingowi,
 12. Podanie danych osobowych wymaganych w rejestracji, udzielenie zgód zawartych w formularzu rejestracji, dołączenie linku do materiału filmowego na kanale You Tube i wysłanie formularza rejestracji jest dobrowolne, ale niezbędne do  zarejestrowania Uczestnika  i późniejszej realizacji nagrody.
 13. Dane osobowe osób biorących udział w Castingu ON-LINE podlegają ochronie zgodnie z ustawą      z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002  r., Nr 101, poz.            926 z późn. zm.). Administratorem danych jest  Organizator Castyingu ON-LINE, Beata Michniewska – Lazzeri,  prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Studio MB w Bydgoszczy przy ul. Gdańska 27, 85-005 Bydgoszcz, PESEL: 66021410084, NIP: 9531052767, REGON: 092928472,  na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 14. Wysłanie formularza rejestracji przez Zgłaszającego jest jednoznaczne z poświadczeniem, że  Uczestnik spełnia wymogi wiekowe określone w par. 1.
 15. Organizator Castingu ON-LINE nie bierze odpowiedzialności za podanie i potwierdzenie nieprawdziwych danych dot. Uczestnika przez Zgłaszającego.
 16. W przypadku stwierdzenia podania i potwierdzenia nieprawdziwych danych przez Zgłaszającego, Uczestnik zostaje zdyskwalifikowany, a nadesłany przez niego materiał filmowy wykluczony z Castingu ON-LINE.

 

§3

Zasady Castingu ON-LINE

 1. Casting ON-LINE odbędzie się od godz. 0.01 dnia 19 stycznia 2014 do godz. 23.59 dnia 7 kwietnia 2014 roku i tylko w tym przedziale czasu Zgłaszający może wysłać formularz rejestracji i zgłosić Uczestnika do castingu. Okres ten obejmuje czas rejestracji w Castingu ON-LINE natomiast nie obejmuje wyłonienia Laureata Castingu ON-LINE,czasu realizacji nagrody, składania i rozpatrywania ewentualnych reklamacji.
 2. Podsumowanie Castingu ON-LINE, obrady jury, wyłonienie i ogłoszenie Laureata Castingu ON-LINE nastąpi po zakończeniu czasu przeznaczonego na rejestrację do dnia 10 kwietnia 2014 na stronie dedykowanej Castingowi ON-LINE – www.castingmh.pl.
 3. Chcąc zakwalifikować Uczestnika do Castingu ON-LINE Organizator musi otrzymać w formularzu rejestracji dołączony link z materiałem filmowym umieszczonym na kanale multimedialnym YOU TUBE.
 4. Materiał filmowy powinien być umieszczony na koncie YouTube Zgłaszającego lub Uczestnika.
 5. Aby zalogować się na koncie you tube, konieczne jest posiadanie konta Google.
 6. W przypadku nieposiadania konta Google Zgłaszający lub Uczestnik musi utworzyć konto Google , tworząc własny adres e-mail (np. jankowalski@gmail.com) oraz hasło. W tym celu Zgłaszający lub Uczestnik wchodzi na stronę you tube:  http://www.youtube.com/, naciska przycisk “Zaloguj się”,  następnie przycisk “Utwórz konto” na stronie Google i wypełnia formularz rejestracji konta.
 7. Po utworzeniu konta na stronie Google, Zgłaszający lub Uczestnik loguje się do kanału You tube wpisując swój adres e-mail i hasło konta Google stworzone podczas procesu rejestracji konta.
 8. Usunięcie konta Google spowoduje również usunięcie danych z YouTube, włącznie z przesłanym materiałem filmowym do Castingu ON – LINE.
 9. Nagrany materiał filmowy powinien spełniać parametry techniczne, umożliwiające jego umieszczenie na kanale YouTube, określone w informacjach i wskazówkach zawartych na tym kanale.
 10. Zgłaszający lub Uczestnik bierze odpowiedzialność za prawidłowe umieszczenie materiału filmowego na własnym kanale YouTube i umieszczenie prawidłowego linku do tego materiału w formularzu rejestracji, wysyłanym do Organizatora.
 11. W nadesłanym materiale filmowym każdy Uczestnik prezentuje nagrany przez siebie występ taneczny lub taneczno-wokalny, wykonując swój układ choreograficzny z muzyką „Jesteśmy Monster High” .
 12. Uczestnik może wykorzystać stylistykę Monster High wykonaną we własnym zakresie podczas nagrania i rejestracji występu.
 13. Każdy przesłany materiał filmowy zostaje poddany ocenie przez jury w składzie: instruktor śpiewu, instruktor tańca, przedstawiciel Organizatora, po zakończeniu czasu trwania rejestracji w Castingu ON-LINE.
 14. Werdykt jurorów i wyłonienie Laureata Castingu ON-LINE jest wypadkową konsultacji wewnętrznych jury po przeanalizowaniu wszystkich materiałów filmowych.
 15. W przypadku, gdy Laureatem Castingu ON-LINE okaże się Uczestnik, który wygrał również casting przeprowadzany w którejkolwiek z Galerii Handlowej wyszczególnionych na stronie www.castingmh.pl, jury dokonuje ponownej analizy nadesłanych filmów i wybiera innego Laureata Castingu ON-LINE.
 16. Zgłaszający oraz Uczestnik Castingu ON-LINE zostaną poinformowani o wyniku Castingu ON-LINE po zakończeniu obrad jury w dniu 10 kwietnia poprzez umieszczenie danych osobowych Laureata Castingu ON-LINE na stronie www.castingmh.pl oraz kontakt telefoniczny i e-mail Organizatora ze Zgłaszającym w celu zweryfikowania zgodności danych osobowych Laureata Castingu ON-LINE oraz Zgłaszającego.
 17. W przypadku braku możliwości kontaktu telefonicznego i e-mail oraz braku odpowiedzi ze strony Zgłaszającego przez 3 dni po ogłoszeniu wyników Castingu ON-LINE, nagroda przechodzi na rzecz Uczestnika, którego występ zdobył drugie miejsce w ocenie jury.
 18. Wyłonienie Laureata Castingu ON-LINE nastąpi do momentu przeprowadzenia weryfikacji Zgłaszającego przez Organizatora drogą telefoniczną lub e-mail, przy czym weryfikacja dla poszczególnego Uczestnika powinna nastąpić w przeciągu 3 dni po ogłoszeniu wyników Castingu ON-LINE.
 19. W przypadku cofnięcia przez Rodzica/opiekuna prawnego Laureata zgody na przetwarzanie jego danych osobowych lub rozpowszechnianie jego wizerunku Nagroda przechodzi na kolejnego na liście Uczestnika Castingu, z którym Organizator skontaktuje się mailowo i telefonicznie.
 20. Po zakończeniu Castingu ON-LINE Organizator sporządzi protokół z przebiegu obrad jury.

§4

Nagroda i realizacja nagrody

 1. Nagrodą  w konkursie „Zostań Gwiazdą teledysku Monster High” jest występ Laureata w teledysku Monster High, w szczególności:
  • transport Laureata wraz z Rodzicem lub opiekunem prawnym na miejsce warsztatów i zdjęć filmowych (pokrycie kosztów przejazdu autobusem, pociągiem, samochodem własnym z zastrzeżeniem kosztów przejazdu do 300 zł, z terytorium Rzeczpospolitej Polski)
  • 2 noclegi + wyżywienie
  • 1 dzień warsztatów: taneczne + wokalne
  • charakteryzacja dziecka
  • 1 dzień nagrań na planie zdjęciowym
 2. Nagroda w Castingu ON-LINE „Zostań Gwiazdą teledysku Monster High” zostanie zrealizowana w terminie: kwiecień 2014. O dokładnym terminie realizacji Nagrody Laureat zostanie powiadomiony z wyprzedzeniem 10 dni telefonicznie i drogą elektroniczną.
 3. Nagrody nie można wymienić na inną. Uczestnik nie może otrzymać za nagrodę ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego.
 4. Jeśli Laureat nie stawi się w wyznaczonym miejscu i czasie w celu realizacji Nagrody lub z jakichkolwiek przyczyn nie będzie mógł zrealizować Nagrody w powyższym terminie Nagroda przepada.
 5. Jeśli wymaga tego prawo do nagrody w Castingu przypisane jest świadczenie dodatkowe w wysokości 11,11% wartości nagrody („Świadczenie dodatkowe”).
 6. Nagroda wydana będzie zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. Z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zmianami). Dodatkowa kwota pieniężna równa kwocie należnego podatku dochodowego z tytułu wygranej nagrody zostanie przez Organizatora odprowadzona tytułem zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranej nagrody do właściwego urzędu skarbowego.

 

§ 5

Reklamacje

 1. Rodzic uczestnika Castingu ON-LINE lub jego opiekun prawny ma prawo wniesienia pisemnej reklamacji w ciągu 7 dni od dnia oficjalnego ogłoszenia wyników Castingu ON-LINE.
 2. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej wpływu do Organizatora Castingu ON-LINE.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne zgłaszającego (imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym reklamującego) oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamacje.
 4. Reklamacje należy kierować pisemnie na adres: STUDIO MB, ul. Gdańska 27, 85-005 Bydgoszcz z dopiskiem na kopercie:  „Ogólnopolski Casting Monster High”  REKLAMACJA.
 5. Organizator powoła Komisję, której zadaniem będzie prowadzenie nadzoru nad prawidłowością przeprowadzenia Castingu ON-LINE zgodnie z zasadami wynikającymi z niniejszego Regulaminu lubi przepisami prawa oraz rozpatrywanie ewentualnych reklamacji. Decyzje Komisji są ostateczne i nie podlegają jakimkolwiek odwołaniom, czy dalszym zaskarżeniom.
 6. Osoba wnosząca reklamacje zostanie powiadomiona o rozstrzygnięciu komisji nadzoru za pomocą listu poleconego wysłanego najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

§ 6

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie www.castingmh.pl.
 2. W uzasadnionych wypadkach, Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenie do regulaminu stosownych zmian, które w sposób istotny nie będą naruszały praw uczestników Castingu ON-LINE.
 3. Dane Uczestników Castingu ON-LINE będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity w Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby Castingu jest Studio MB, ul. Gdańska 27 w Bydgoszczy (85-005).
 4. Dane Uczestników Castingu ON-LINE i rodziców/opiekunów prawnych i ich wizerunki będą przetwarzane w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Castingu ON-LINE i realizacji Nagrody, w celach dokumentacji i relacji fotograficznej i filmowej z przebiegu Castingu ON-LINE oraz w celach informacyjnych i reklamowych dot. Castingu ON-LINE.  Szczegółowe warunki rozpowszechniania wizerunku ustalone są w oświadczeniu o wyrażeniu zgody na jego rozpowszechnianie.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Castingu ON-LINE.
 6. Wyrażenie zgody Rodzica/opiekuna prawnego na wykorzystanie wizerunku własnego i   Dziecka w celach przeprowadzenia dokumentacji w postaci relacji fotograficznej i filmowej z przebiegu Castingu ON-LINE oraz w celach informacyjnych i reklamowych dot. Castingu ON-LINE  jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Castingu ON-LINE.
 7. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Dane będą przetwarzane tylko przez okres niezbędny do realizacji Castingu ON-LINE i realizacji nagrody oraz rozpatrzenia ew. sporów wynikłych na tle jego przebiegu.
 8. Rodzic niepełnoletniego uczestnika Castingu ON-LINE lub opiekun prawny wyraża zgodę na zamieszczenie swojego wizerunku i wizerunku Dziecka na materiałach dokumentujących przebieg Castingu ON-LINE, materiałach promujących Castingu ON-LINE oraz realizację nagrody głównej – Teledysk i udział w nim Dziecka.
 9. W przypadku wygranej Dziecka w Castingu ON-LINE Rodzic lub opiekun prawny wyraża zgodę na udział Dziecka w nagraniach teledysku i jego rozpowszechnianie  z udziałem Dziecka bez żądania jakichkolwiek dodatkowych roszczeń finansowych lub materialnych.
 10. Rodzic uczestnika Castingu ON-LINE lub opiekun prawny wyraża zgodę na zasady  Castingu ON-LINE i zapisy zawarte w niniejszym Regulaminie w momencie rejestracji Dziecka do Castingu ON-LINE i wysłania formularza zgłoszeniowego.
 11. Wyniki Castingu ON-LINE nie zależą w żadnym stopniu od jakiegokolwiek czynnika losowego. Udział w Castingu ON-LINE jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.

 

Facebook